A Deluxe Ruhatisztító Kft.  (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 9.) – továbbiakban Szolgáltató – részéről történő különböző textilipari termékek tisztítása tekintetében

1. Jogi vonatkozások

Az alábbiak figyelembe vétele és annak betartása érvényesül:

– a tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 

– a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított 1997. évi CLV törvény,

– a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, és

– a 2013. évi V. törvény (Ptk.).

2. Előírások

A tisztítás az érvényes magyar előírások alapján történik. Bizonytalan esetekben a célszerű kezelési mód kiválasztását szakemberünk megítélésére bízni. 

3. Felelősségvállalás

Ruházati-, lakástextil (kivéve szőnyeg) termékek

A termékhez rögzített textil kresz címke, vagy a termékre nyomott felirat (nyersanyagösszetétel, kezelési útmutató) megléte és olvashatósága törvényi feltétele (MSZ EN ISO 3758:2008 )a tisztítandó áruk forgalomba hozatalának. Ennek hiányában a Megrendelő kockázatára és felelősségére vállaljuk a tisztítást, a lehető legkíméletesebb módszerrel. Ennek rögzítése írásban (nyilatkozat) történik jelezve, hogy a káros következmények ismeretében kérte a Megrendelő a szolgáltatást. 

   Nem vállalunk felelősséget 

-olyan károkért, amelyek a tisztítandó termékek minőségétől függenek, és amelyek egy szakember által végzett átvétel alapján nem ismertek (rejtett anyag- és kivitelezési hibák), 

-továbbá a textilanyag színével, mintázatával összefüggő elváltozásokért, valamint

-a korábbi szakszerűtlen kezelésért.

   A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termék, fogyasztó általi rendeltetésellenes használatából, ill. az elhasználtságból eredő károkra. 

   Nem vállalunk felelősséget a gombokért, cipzárakért, egyéb záródási kellékekért, csatokért és nem textilanyagú díszítőelemért, ill. a habszivacs betétekért, továbbá a ruházati termékben (zsebekben) felejtett tárgyakért, értékekért.

   Az erősen szennyezett ruházati termékek tisztításáért pótdíjat számíthatunk fel, erről előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőt.

A Megrendelő ezeknek a tudatában kérte a szolgáltatást . 

Cégünk fenntartja a közvetített szolgáltatás igénybevételének jogát .

Szőnyegtisztítás (3 m-es legnagyobb méretig)

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel

– amennyiben a szőnyeg elhasználtsága, elöregedése, rejtett hibája, elázása, penészedése, korábbi szakszerűtlen kezelése, molyrágás (vagy egyéb sérülés) miatt a tisztítás során folytonossági hiányos lesz (elszakad, kilyukad, ritkul, flórmagassága csökken), 

– elázott, penészes, molyrágott, más miatt sérült, szegés nélküli szőnyeget kizárólag a Megrendelő saját felelősségére (írásos nyilatkozat) veszi át.

   A Vállalkozó vállalja, hogy az átvett szőnyegeket a lehető legjobb eredménnyel tisztítja ki, azonban a foltok eltávolítását nem tudja garantálni.

   A Megrendelő tudomásul veszi, hogy 

– pl. a gyapjúszőnyegeknél minimális méretváltozás (összemenés) a tisztítás során előfordulhat,  

-az 1 malatti szőnyegeknél teljes m2 árat, kerek, ovális vagy egyéb alakú szőnyegeknél az ugyanolyan méretű négyzet vagy téglalap területének megfelelő terület alapján számít tisztítási díjat

4. A szerződéskötés és teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helye Deluxe Ruhatisztító ( 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 9 sz. ), ahol megrendeléskor a Deluxe Ruhatisztító képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát és vállalja a szolgáltatás elvégzését.

A Megrendelő írásbeli elfogadó nyilatkozata, azaz a vállalási jegy elkészítése a szerződés megkötését jelenti.

Az árakról és az általunk nyújtott szolgáltatásokról szóló információkat a weboldalunkon és a kifüggesztett Árjegyzékben találja.

A Ruhatisztító által végzett szolgáltatások ellenértéke a ruhaneműk, ágyneműk, asztalneműk, munkaruhák, lakástextilek, bőr/irha, szőnyegek, (továbbiakban: „a szolgáltatás tárgya” vagy „termék”) átvételkor fizetendő.

4.1 A szerződéstől való elállás

Amennyiben az előzetes áruátvételi vizsgálat ellenére előfordul, hogy a megrendelés teljesíthetetlenné válik (pl. a terméken olyan sérülések, kopások, egyéb felületi elváltozások stb. tapasztalhatók, melyek átvételkor nem kerültek rögzítésre; a kívánt tisztítási hatásfok mégsem érhető el) fenntartjuk a jogot a megállapodástól való visszalépésre. Abban az esetben, amikor a szolgáltatást csak másféle módszerrel tudjuk elvégezni, mint ami szakmailag elsődlegesen indokolt lenne, azt cégünk csak a vevő felelősségére vállalja. 

   A szerződéstől való elállás esetén a Megrendelő a szóban forgó textiltermék eredeti állapotának megfelelő visszaadásra tarthat igényt, és a kifizetett díj visszaadásra kerül.

4.2 A szolgáltatás megtagadása

A Deluxe Ruhatisztító a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

  • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
  • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű
  • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el 

5. A szolgáltatás ellentételezése

A tisztítási módok (foltkezelés, textiltermék speciális nedves tisztítása és befejező műveletei, mosás és kapcsolódó műveletei, szőnyegtisztítás) bruttó egységárait külön jegyzék tartalmazza. A Megrendelő az alábbiakat vállalja:

– A fogyasztó a díjat előre, tisztítás elvállalásával egyidejűleg fizeti, amelyről nyugtát vagy előzetes kérés alapján ÁFA-s számlát kap (a pénztártól való távozást követően nincs mód számla kiállítására. Ez a szerződéses feltétel eltér a Polgári Törvénykönyv azon rendelkezésétől, miszerint a vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes, így a fogyasztó egyetértése előzetesen szükséges. 

– Vállalkozói megrendelés esetén a teljesítést követően, a kiállított szállítólevél és számla alapján történik a szolgáltatás díjának kiegyenlítése.

6. A tisztított termékek kiadása

A tisztításra átvett textiltermék csak a tételesen részletezett nyugta, vállalási jegy vagy szállítólevél ellenében kerül kiadásra, melyet kiadáskor a Szolgáltató bevon. A tételesen részletezett nyugta, vállalási jegy, ill. szállítólevél felmutatója jogosult a tisztított termék átvételére, az átvevő személyazonosságát Szolgáltató nem vizsgálja.

Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését, és ezt jelzi a Deluxe Ruhatisztító felé, /tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó ruhadarabok fajtáját, színét, méretét/ akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a ruhákat, a Deluxe Ruhatisztító példányára rá kell vezetni az átvevő adatait és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja. A kitisztított ruhadarabokat átvételkor, a helyszínen kérjük ellenőrizni. vasalási , és mennyiségi reklamációt az üzletből való távozás után ne fogadunk el.

7. Minőségi kifogásolás

A kitisztított textilterméket kiadásakor/átvételkor a helyszínen kell, hogy ellenőrizze a fogyasztói Megrendelő. Az esetleges tisztítási reklamációt a Megrendelő a textiltermék kiadásakor kapott jegyzékkel és az adott termékbe tűzött azonosító cédulával együtt kezdeményezheti Szolgáltatónál. Az esetleges tisztítási reklamációt textiltermék kiadásakor kapott jegyzékkel és az adott termékbe tűzött azonosító cédulával együtt kezdeményezheti Szolgáltatónál. A Szolgáltatót a tisztítás elvégzése kapcsán kellékszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítése esetén a Megrendelő szavatossági igényt érvényesíthet, kérheti a kitisztított textiltermék ismételt tisztítását, amit Szolgáltató egyszer díjmentesen elvégez (eredménytelenség esetén újabb műveletre nem kerül sor).

   A vállalkozói Megrendelő a textilterméket az átvételt követően a saját telephelyén kell, hogy ellenőrizze, értesítse Szolgáltatót, a minőségileg kifogásolt termékeket tárolja, ameddig a reklamáció rendezésre kerül (a két fél közötti szerződésben foglaltak szerint).

   A fogyasztói Megrendelő panaszával – együttműködési kötelezettsége értelmében – először a vállalkozáshoz fordul, a kifüggesztett Vásárlók Könyvébe tett bejegyzéssel. A Megrendelői bejegyzéseket a vállalkozás 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. Szóbeli panasz esetén a Szolgáltató azonnal kivizsgálja a panaszt (ha lehetséges azt azonnal elhárítja a jogos problémát) és jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a reklamációt nem tudja azonnal kivizsgálni, erről és a válasz várható időpontjáról tájékoztatja a panaszost. Az esetleges reklamációk bejelentésére mód van még a info@deluxe-ruhatisztito.hu e-mail címen, illetve a +36/70 610 4768  telefonszámon.

   A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató annak indokairól írásban értesíti a Megrendelőt, továbbá, hogy amennyiben fenntartja panaszát abban az esetben jelzi, hogy melyik hatóságnál/vitarendezési fórumnál indíthat eljárást. Az illetékes Békéltető Testület határozatának joghatásai nem csak a kötelezést tartalmazó határozatra, hanem a határozattal jóváhagyott egyezségre is érvényesek, amennyiben mindkét fél alávetési nyilatkozatot tett. Vitatott minőségi kifogásolás esetén a textiltermék szakvéleményezésére független szakértőt kérünk fel. 

8. Kártalanítás

Amennyiben független fél által megállapításra került a Szolgáltató mulasztása, akkor a kár nagyságának bizonyításához a Megrendelő részéről biztosított beszerzési árat és az életkort kell figyelembe venni, a beszerzést/vásárlást igazoló bizonylattal. Ennek hiányában – miután vállalkozás esetén 8 év a beszerzési bizonylat megőrzési ideje, fogasztó esetén legalább 2 év – 8-, ill. 2 évnél idősebbnek kell tekinteni a terméket.

   A beszerzési/vásárlási bizonylat megléte esetén kártérítés mértéke a termék árának: 

– 70-80 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták, 

– 50-60 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták,

– 30%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták. 

A kártérítés összege sohasem haladhatja meg a termék értékét. A kárérték kiszámítás alapja mindig a textiltermék tisztításra beadáskori értéke.

9. Felelősség, szavatosság

A Deluxe Ruhatisztítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki 

A szolgáltatás során mindig a ruhadarabon(textílián)feltüntetett címke alapján jár el a Deluxe Ruhatisztító. Megrendelőit tájékoztatja arról, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

  • összetételt feltüntető címke (pl: pamut, gyapjú, selyem….stb.)
  • kezelésre vonatkozó címke (KRESZ)

Amennyiben a Deluxe Ruhatisztító a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, de a KRESZ hibás, úgy a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

9.1 Több darabból álló termék visszaszolgáltatása

Abban az esetben, ha egy öltöny, illetve egy szett vagy annak egy része károsodik vagy elveszik (pl: három részes öltöny, ágynemű garnitúra stb.)  csak a Ruhatisztítónak átadott termék(ek) kerülnek megtérítésre.

9.2 Bőr, velúr, irha

Bőr, velúr, irha termékek esetén, amelyek általában nincsenek ellátva kezelési útmutatóval, 

a Deluxe Ruhatisztító kellő elővigyázatossággal és gondossággal jár el, de nem tudja minden esetben megakadályozni, hogy:

  • az anyag szerkezetében, rugalmasságában és színében csekély változás keletkezzen
  • előre nem látható vagy kevéssé ismert jelenségek (olajok polimerizációja) vagy elkerülhetetlen jelenségek (pasztell színárnyalatok elhalványulása)
  • a kivitelezés során meglévő, illetve keletkező rejtett hibákért, amelyek később megmutatkoznak (véna nyomok, tökéletlenségek, karcolások)

a Ruhatisztító nem vállal felelőséget

10. Késedelmes kiváltás

A tisztításra beadott textiltermék átvételének időpontjában a Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen megegyeznek, amely mindkettőjüket kötelezi. Amennyiben az egyeztetett és későbbi időpontban a Megrendelő nem veszi át a teljesített textilterméket, úgy 

-a szolgáltatás elkészültétől számított 6 hónapig köteles a Szolgáltató megőrizni,

-a 6 hónapos várakozás után a Szolgáltató a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja.

11. A személyes adatkezelés szabályai

A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartják nyilván, kezelik és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. 

Érvényes: 2020. november hó, 01 napjától